Page 9 - Kincses Kalendárium - 2018.
P. 9

január


      450 éve  kihirdették a szabad
           vallásgyakorlást Tordán
     Európában a kereszténység megszilárdulá- letett meg: az
     sa és kanonizálódása után sok évszázadig hitvitázó iro-
     eretnekségnek nyilvánítottak és keményen dalom. Ennek
     megtoroltak minden, a római egyház tanai- egyik legjelen-
     tól való eltérést, a lelkiismereti szabadságot tősebb alakja
     sátáni gondolatnak ítélték. A XVI. században Dávid Ferenc
     induló reformáció eleinte szintén türelmetlen volt, aki meg-
     volt, ám első lépésként 1555-ben megkötöt- alapította az
     ték az augsburgi vallásbékét, amelyben a Erdélyi Unitá-
     katolikus egyház elismerte Luther híveinek rius Egyházat, és János Zsigmond fejedel-
     vallását, az evangélikus hitet, ám területileg met is erre a hitre térítette. 1568. január 6.
     elkülöníttette azt a katolikustól, s a tarto- és 13. között pedig a Kolozsvárhoz közeli
     mányoknak választaniok kellett, melyiket Tordán megtartották azt az országgyűlést,
     kívánják gyakorolni, de akkor annak kizáró- ahol kimondták négy vallás – a katolikus,
     lagosnak kellett lennie. 1648-ban a vesztfáliai a lutheránus, a kálvinista és az unitárius
     békében ehhez a két valláshoz csatlakozott – teljes egyenrangúságát. Ez elsősorban
     a kálvinizmus, de a területi elkülönülés a gyakorlati élet gördülékenysége érde-
     megmaradt, a földesurak a maguk vallására kében hozott politikai döntés volt, de a
     kényszeríthették jobbágyaikat.  világon elsőként mondta ki, hogy min-
      Ehhez képest 80 évvel korábban az denki szabadon eldöntheti, milyen vallást
     erdélyi fejedelemségben már vallásbékét követ: „Minden helyökön az prédikátorok
     hirdettek. Ezen a területen erőteljesen az evangéliomot prédikálják, hirdessék,
     hatottak a reformáció különböző ágai. kiki az ő értelme szerént, és az község
     1557-ben bevett vallássá fogadták a lu- ha venni akarja, jó, ha nem penig senki
     theranizmust, 1564-ben pedig a másik kénszerítéssel ne kénszerítse az ű lelke
     „reformált religiót”, a kálvinizmust is, de azon megnyugodván; de oly prédikátort
     a települési kötöttséget ekkor még meg- tarthasson, az kinek tanítása ő nékie tetszik.
     tartották. Közben folyamatosan zajlottak a Ezért penig senki […] az prédikátorokat
     felekezetek közötti viták, amiből a magyar meg ne bánthassa, ne szidalmaztassék
     irodalomtörténet egy érdekes fejezete szü- senki az religióért senkitől.”
     A hónap növénye
     a VíZidara A világ legkisebb virágos növénye olyan pici, hogy a virágait csak
     mikroszkóppal lehet észlelni, jelenlétét viszont milliónyi sokasága mutatja a tavak
     felszínén. A néhány milliméteres növény egyszikű, lágyszárú, magvakkal szaporodik,
     de igen gyorsan, így a világ különböző tájain, állóvizekben, mocsarakban, rizsföldeken
     is megtaláljuk. Ennek a lebegő, úszó békalencsefélének nincs gyökere, egy különleges,
     vízbe merülő végtagjával veszi magához a tápot a vízből. Amilyen kicsi, olyan értékes
     növény a vízidara. Fehérjét, ásványi anyagokat, cinket, magnéziumot, B12-vitamint, kal-
     ciumot, nyomelemeket tárol magában – szóval az egészséges étrend része. Dél-Ázsiában
     legalábbis kedvelik, mert olcsó, és csak egy háló kell a begyűjtéséhez.


          Kincses Kalendárium  9      a 2018-as esztendőre
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14